Zawadka 2018 – podziękowania


Na uroczystościach 30 września 2018 r. w Zawadce, zorganizowanych przez wójta gminy Tokarnia, Pana Inż. Władysława Piaściaka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni, po raz drugi od pamiętnych wydarzeń na Suchej Polanie w dniu 3 września 1944 r., pojawił się znak bojowy – proporzec, który dla nas zawsze będzie sztandarem – Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej “Murawa”. Replikę 1:1 wypożyczyliśmy z Muzeum Niepodległości w Myślenicach (oryginał znajduje się na stałej wystawie w Muzeum AK w Krakowie). Oto stop-klatka z oryginalnego filmu Tadeusza Franiszyna, ps. Jagoda, nakręconego owego wrześniowego dnia 1944 r., na której właśnie widać nasz sztandar w chwilę po poświęceniu i przekazaniu pocztowi sztandarowemu:

Niniejszym pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do udziału GRH AK “Murawa” w uroczystościach na Zawadce. Przede wszystkim dziękujemy Panu Wójtowi, Władysławowi Piaściakowi, bez którego uroczystość zapewne w ogóle by nie miała miejsca, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Tokarni, Ochotniczej Straży Pożarnej z Zawadki, Kołu Gospodyń Wiejskich z Zawadki (m.in. za poczęstunek po uroczystościach dla naszej GRH), naszym Drogim Kombatantom i Weteranom walk o wolność Rzeczypospolitej: mjr. Stanisławowi Szuro, ps. Zamorski i kpt. Tadeuszowi Pytlikowi, ps. Bem, Pani Jadwidze Ostafin, córce kpt. Józefa Ostafina, członka AK i WiN z Sułkowic, zastępcy komendanta Obszaru Krakowskiego NIE (aresztowany przez komunistyczne służby bezpieczeństwa, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z 10 września 1947 r. w składzie sędziowskim pod przewodnictwem Romualda Klimowieckiego, został skazany na karę śmierci; Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski i wyrok wykonano 13 listopada 1947 r. w więzieniu przy ul. Montelupich przez rozstrzelanie),  Panu Posłowi Jarosławowi Szlachetce za pomoc udzieloną GRH (pisemne podziękowanie w imieniu Pana Posła odebrała Pani Elżbieta Kudłacz), członkom: Zarządu Obszaru Południowego Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość” w Krakowie, stowarzyszenia Żołnierzy AK im. “Orląt Lwowskich” w Krakowie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Koła w Myślenicach i Wieliczce), Strzelcom Rzeczypospolitej z Myślenic za pomoc w odpowiadaniu na wezwania prowadzącego Apel Poległych.